Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Військовий стан як форс-мажор

Повідомляємо, що на сайті Торгово-промислової палати України (далі – ТПП)1 опубліковано загальний офіційний лист щодо засвідчення форс-мажору у зв’язку із військовою агресією РФ в Україні. ТПП підтверджує наступні терміни дії форс-мажору (обставин непереборної сили): з 24 лютого 2022 р. до його офіційного закінчення.

Нижче пропонуємо Вам наш аналіз впливу форс-мажору на цивільно-правові та трудові відносини2.

  1. Порядок підтвердження форс-мажору

За загальним правилом, як у договірних3, так і у позадоговірних зобов’язаннях, у якості підтвердження факту форс-мажору використовується документ, виданий ТПП.

Відповідно до Регламенту ТПП, факт форс-мажору підтверджується сертифікатом, який видається по кожному конкретному договірному або позадоговірному зобов’язанню за зверненням суб’єкта господарювання до ТПП України або регіональних палат. При цьому видання загального листа, опублікованого ТПП на своєму сайті, законодавчо не передбачено.

Однак оскільки на сьогоднішній день, в силу ситуації, що склалася в Україні, звернення до ТПП за сертифікатом за кожним окремим зобов’язанням не вбачається можливим, як ми розуміємо з інформації на сайті ТПП, а також зі змісту листа, воно було опубліковане як аналог загального сертифікату на час воєнного стану.

При цьому на сьогоднішній день ми не можемо однозначно стверджувати, яким шляхом у майбутньому (після нормалізації політичної ситуації та скасування військового стану) піде судова практика в питанні визнання або невизнання зазначеного листа ТПП як документального підтвердження форс-мажору стосовно кожного конкретного зобов’язання.

Зокрема, ми не можемо виключити спроб оскаржити факт підтвердження форс-мажору таким листом з боку контрагентів, для яких посилання на форс-мажор буде невигідним.

2. Наслідки форс-мажору

Відповідно до закону, форс-мажор звільняє від відповідальності порушення зобов’язання (неустойки: штраф, пеня), але не від самого зобов’язання.

Однак часто в договорах сторони встановлюють додаткові умови, наприклад, автоматичне припинення дії договору, якщо форс-мажор триває протягом певної кількості днів (наприклад, 90 днів тощо).

Також у договорі сторони можуть самостійно встановити перелік випадків форс-мажору, але згідно із загальноприйнятою практикою, зазвичай застереження про форс-мажор включають посилання на війну, військові дії тощо.

У зв’язку з цим, для оцінки ситуації щодо кожного договору необхідно вивчити його умови стосовно форс-мажору та наявність умов про припинення дії договору у зв’язку із його тривалістю.

Що стосується трудових відносин з працівниками, то згідно з проаналізованою нами судовою практикою, за аналогією з Цивільним кодексом: форс-мажор не звільняє від зобов’язань із виплати зарплати (наприклад, у порядку оплати простою), але звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань через форс-мажор (наприклад, від компенсації моральної шкоди у зв’язку із затримкою виплати зарплати).

3. Умова звільнення від відповідальності

Крім того, слід враховувати, що умовою звільнення від відповідальності із посиланням на форс-мажор є наявність причинно-наслідкового зв’язку між обставиною непереборної сили та неможливістю виконання конкретних зобов’язань (за конкретним договором чи нормативно-правовим актом).

Таким чином, форс-мажор не звільняє від відповідальності за невиконання абсолютно всіх зобов’язань, а лише у випадках, коли суб’єкт зможе довести, що невиконання зобов’язання безпосередньо було зумовлено форс-мажором.

Тому потрібно буде доводити у кожному конкретному випадку виходячи зі змісту, природи та специфіки конкретного зобов’язання: вплинула на його виконання дія форс-мажору чи ні.

Наприклад, якщо на сьогоднішній день мова йде про зобов’язання щодо перерахування коштів за кордон за ЗЕД-контрактом, то на період мораторію таких операцій, встановленого НБУ, причинно-наслідковий зв’язок тут очевидний, і на це зобов’язання однозначно поширюється звільнення від відповідальності за його невиконання.

А щодо внутрішніх безготівкових розрахунків, виконання робіт та послуг, то тут питання про звільнення від відповідальності з посиланням на форс-мажор може залежати, наприклад, від регіону, де знаходиться підприємство, наявності військових дій у такому регіоні або інших конкретних обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань.

1 https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf

2 У Кодексі законів про працю відсутні правила щодо форс-мажору, тому згідно з проаналізованою нами судовою практикою, у питаннях форс-мажору у трудовому праві застосовуються за аналогією цивільно-правові норми. Приклади їх застосування ми викладемо у нашій консультації.

3 При цьому у договорі сторони можуть також зазначити, що факт форс-мажору може підтверджуватись й «іншими уповноваженими органами».