Generic selectors
Тільки точні збіги
Введіть пошуковий запрос
Пошук у змісті
Post Type Selectors

Примусове відчуження майна під час правового режиму воєнного стану

Як відомо, правовий режим воєнного стану характеризується тимчасовим обмеженням конституційних прав як свобод людини і громадянина, так і прав та законних інтересів юридичних осіб. Зокрема, може вводитися обмеження права власності у вигляді примусового відчуження відповідно до якого у встановленому законом порядку може бути примусово відчужене будь-яке майно на користь держави. У зв’язку з цим надаємо до Вашої увагу загальну інформацію з цього приводу та відповідні практичні рекомендації.

1. Ключові нормативно-правові акти:

Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» № 4765-VI від 17.05.2012 р.;

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» №389-VIII від 12.05.2015;

Постанова КМУ №988 від 31.10.2012 р. «Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

2. Органи, що приймають рішення про примусове відчуження майна

Примусове відчуження здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з обласною, районною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. Зважаючи, що на час воєнного стану обласні держадміністрації перетворені на обласні військові адміністрації, то саме вказаний орган може та зазвичай надає відповідні погодження.

У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження майна здійснюється за рішенням військового командування без вищезазначеного погодження.

Наразі, всі директиви та накази з якими ми мали справу в Одеській області погоджувались Одеською військовою обласною адміністрацією.

3. Військове командування

Термін “військове командування” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про правовий режим воєнного стану”, а саме:

 • Головнокомандувач Збройних Сил України;

 • Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України;

 • командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України,

 • командувачі (начальники) органів військового управління;

 • командири з’єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Тобто, рішення про примусове відчуження майна приймається відповідною особою, що обіймає посаду командира військової частини або вище.

4. Прийняття рішення про примусове відчуження майна

Військове командування видає обов’язкові до виконання накази і директиви з питань забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Слід зазначити, що законодавством не деталізується перелік обов’язкових реквізитів, що має містити таке рішення, примірна форма такого рішення також не встановлена, тобто форма та зміст залежить від особи, яка таке рішення приймає.

5. Акт про примусове відчуження майна

За результатами здійснення примусового відчуження майна складається Акт. Форма Акту встановлена законодавством, бланк акту виготовляється за єдиним зразком, затвердженим КМУ, а профільний закон визначає вимоги до його змісту. Так, в акті зазначаються:

 • назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення;

 • відомості про власника (власників) майна:

 • для юридичних осіб – повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;

 • для фізичних осіб – ПІБ, постійне місце проживання та податковий номер;

 • відомості про документ, що встановлює право власності на майно (у разі наявності);

 • опис майна, достатній для його ідентифікації. Для нерухомого майна – відомості про місцезнаходження (адреса), для рухомого майна (наземні, водні та повітряні транспортні засоби) – відомості про реєстраційний номер транспортного засобу, марку, модель, номер шасі, рік випуску та інші реєстраційні дані;

 • сума виплачених коштів (у разі попереднього повного відшкодування вартості майна).

Акт підписується власником майна (або його представником) та уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, і скріплюється печатками військового командування та/або зазначених органів. Право державної власності на майно виникає з дати підписання акту.

У разі відсутності власника майна або представника під час складання акту про примусове відчуження майна такий акт складається без їх участі. У такому разі власник майна або його представник має право на ознайомлення з актом про примусове відчуження майна. Примірник акту та документ, що містить висновок про вартість майна, вручаються під розписку особі, у якої відчужується або вилучається майно, або її уповноваженому представнику.

Нам відомі випадки, коли майно було фактично вилучене у власників та переміщене для зберігання до складів Держрезерву України. При цьому, зважаючи що у військового командування зазвичай немає інформації щодо власника майна, власники про прийняте рішення не повідомлялися та участь у складенні акту не приймали. При цьому, військове командування повідомило, що вказане майно у власника не вилучалось, а було тимчасово переміщене на зберігання. У разі необхідності його примусового відчуження буде проводиться оцінка майна, складатися акт примусового відчуження та виплати компенсацій у встановленому порядку. Таким чином, власники фактично були обмежені у своєму праві власності, проте належного документального оформлення та підтвердження цього факту не отримували.

6. Оцінка майна

У разі примусового відчуження майна до акту додається документ, що містить висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження. Оцінка майна, що підлягає примусовому відчуженню, проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі неможливості залучити до оцінки майна суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, така оцінка проводиться суб’єктами оціночної діяльності – органами державної влади або органами місцевого самоврядування за погодженням із власником майна. У разі відмови або відсутності власника майна зазначені органи мають право проводити таку оцінку самостійно. Оцінка майна, за якою попередньому власнику було відшкодовано вартість примусово відчуженого майна, може бути оскаржена до суду.

Маємо відмітити, що законом не забороняється залучення професійного оцінювача особою, у якої примусово відчужується майно. При цьому, ми допускаємо що у зв’язку з наявністю певного конфлікту інтересів, військове командування може заперечувати проти такого залучення, щоб уникнути завищеної оцінки. Натомість, в нинішніх реаліях, коли залучення інших оцінювачів ускладнено, а закон вимагає долучення до акту оцінки майна, допускаємо, що залучення оцінювача власником майна буде прийнятним, або чи не єдиним можливим. Вартість витрат на оцінювання за законом має нести військове командування, проте навряд на це можливо розраховувати у разі залучення оцінювача самостійно.

7. Відшкодування вартості примусово відчуженого майна

Примусове відчуження майна відбувається виключно на оплатній основі з попереднім відшкодуванням вартості або з наступною виплатою компенсації. Право на відшкодування мають юридичні та фізичні особи, у яких таке майно було примусово відчужене або їх правонаступники та спадкоємці.

Компенсація за примусово відчужене майно з попереднім відшкодуванням його вартості здійснюється військовим командуванням за рахунок коштів державного бюджету до підписання акту.

Компенсація за примусово відчужене з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом 5 (п’яти) наступних бюджетних періодів після скасування правового режиму воєнного стану за рахунок коштів державного бюджету.

8. Отримання компенсації

Для отримання наступної повної компенсації за примусово відчужене майно колишній власник (його представник) після скасування правового режиму воєнного стану звертається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомат) за місцем відчуження майна із заявою, до якої додаються акт і документ, що містить висновок про вартість майна. За таких умов важливим є питання наявності оригіналу вказаних документів а також якість оформленого акту.

Заява розглядається протягом 10 робочих днів з дня подання та за необхідності строк розгляду може бути продовжено до 1 місяця. За результатами розгляду оформлюється висновок про здійснення виплат. Виплата повної компенсації здійснюється органами, що прийняли рішення про примусове відчуження майна, у порядку черговості оформлення висновків за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати наступної повної компенсації за примусово відчужене майно.

9. Повернення майна, що зберіглося

У разі якщо після скасування правового режиму воєнного стану майно, яке було примусово відчужене, зберіглося, а колишній власник наполягає на поверненні майна, таке повернення здійснюється в судовому порядку. Підставою для повернення майна є рішення суду про поновлення права власності на таке майно, яке набрало законної сили. Одночасно особа зобов’язується повернути грошову суму, яка була нею одержана у зв’язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна. Колишній власник майна, яке було примусово відчужене, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

10. ВИСНОВКИ

Підсумовуюче усе вищевикладене надаємо наші рекомендації, на що потрібно звернути особливу увагу, у разі якщо було прийнято рішення щодо примусового відчуження майна Вашого підприємства в умовах воєнного стану:

1. Примусове відчуження майна здійснюється на підставі наказу або директиви військового командування, в якій зазначається яке саме майно має бути відчужене. Зазначене рішення погоджується з військовою адміністрацією. У разі відчуження майна в місцевості, де йдуть бойові дії таке погодження не потрібно.

2. За результатами примусового відчуження майна складається Акт встановленої форми. Важливо, щоб в акті було правильно вказано власника майна, документ що підтверджує право власності на вказане майно, зазначались реквізити рішення, на підставі якого майно примусово відчужено. Акт має бути підписано представником військового командування та засвідчено печаткою. Необхідно отримати та зберегти оригінал Акту, адже він є підставою для отримання компенсації за примусово відчужене майно.

3. До акту має бути долучено документ про оцінку майна, що примусово відчужується. Маємо відмітити, що зазвичай на практиці ця вимога не дотримується. У зв’язку з цим, рекомендуємо залучати, за наявності такої можливості, професійного оцінювача та погоджувати це питання представником командування, який здійснює примусове відчуження. Наголошуємо, що оцінка відчуженого майна також має долучатися до заяви на отримання компенсації.

4. У разі, якщо примусове відчуження стосується майна, яке не належить на праві приватної власності Вашому підприємству (прийняте для зберігання, перевезення, орендується, тощо), з метою уникнення потенційних претензій з боку власника майна, рекомендуємо невідкладно письмово повідомляти власника щодо отриманого рішення військового командування та запропонувати прийняти участь у складенні Акту. У разі неприбуття представника власника, рекомендуємо підписати Акт про примусове відчуження з застереженням, що таке майно перебуває у володінні Вашої компанії, проте Вам не належить. За результатами примусового відчуження рекомендуємо направити до відома копію акту власнику майна.